Kot (os latinossa namae Felis catus) ein shøtnamdyr ka vomijena dan. Ein kot deki ein kot inne vomi, ein kot inne nungchang os ein kot ka nai vomijena, au ein kot nai vomijena shkoi alplas au viha pashuun. Kot vomijena duajena na pashuun grun sore deki apu vras mysh au sore mange kawai au deki straihelena. Jam plus os minus 60 tip kot.

Chigau tip fu kot